نوبخت: دولت برای رونق اقتصادی 500 میلیاردریال سرمایه گذاری می کند