معاون وزیرکشور: زندگی جانباختگان یاک 40، الگوی مدیریت جهادی بود