تحویل 11 هزار میلیون مترمکعب گاز به مشترکان در استان بوشهر