ترویج تفریحات سالم با جشنواره بادبادک ها در منطقه 16