نویسندگان کتاب علیه تشیع باید پاسخگوی اعمال خود باشند/آیت‌الله بهجت ناشناخته ماند