امروزه در اقصی نقاط جهان با ظهور جریان های افراطی مواجه هستیم