آمریکا در منطقه به دنبال ایجاد جنگ‌های نیابتی است/رصدهای سایبری و مقابله با جنگ الکترونیک