شرکت 100 هزار نفر در طرح آموزشی نهضت صرفه‌جویی در سرمایه‌های ملی