در دین خود سلیقه‌ای عمل نکنیم/ توهین به مقدسات راه جذب دیگر مذاهب نیست