فیلم/ رهاسازی حواصیل زخمی پس از مداوا در منطقه درخانیاب شاهرود