اعزام کشتی کمک های ایران به یمن، بایکوت خبری این منطقه را شکست