فیلم/مسابقات کاپ یک کشوری رفتینگ و انتخابی تیم ملی در زاینده رود