برگزاری همایش بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش در جیرفت