بهره‌برداری از طرح گازرسانی روستايی در شهرستان مرزی تربت جام