امام جمعه پاوه: تقویت مدارس دینی و تربیت طلاب از ضروریات امروز جامعه ماست