تصاویر/نشست خبری نماینده شهرستان شبستر با اصحاب رسانه