ورود حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به مسائل مهدوی موشکافانه است