سه نفر بر اثر انفجار نارنجک داخل منزلي در کرمانشاه مجروح شدند