جلسات حزب اعتماد ملی از 6 ماه اول امسال هر 2 ماه یک بار برگزار می‌شود