لزوم ساماندهی بافت فرسوده در شهرهای بزرگ آذربایجان غربی