فعالیت 20 هزار مبلغ برای تبلیغ صرفه‌جویی در سراسر کشور