آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی اول خرداد برگزار می شود