کتاب باید به صورت واقعی در سبد کالای فرهنگی جامعه قرار گیرد