کمبود فضای آموزشی و نیروی انسانی دو چالش اصلی سیستان و بلوچستان است