بالا بودن نرخ بیکاری ارومیه عامل اصلی افزایش دستفروشی است