استخدام مسئول اداری در یک شرکت ساختمانی واقع در استان فارس