1 میلیارد ریال کتاب از نویسندگان استانی خریداری شده است