یک قطار لوکس ۵ ستاره دیگر ۴۴ گردشگر خارجی را به ایران می آورد