حوض شناور 800 تنی به ناوگان نیروی دریایی ارتش پیوست