قهرمان از تبریز است ، تهران یا اصفهان؟(برنامه بازی ها)