ادبیات کهن، تجربیات چندین هزار ساله را منتقل می کند