استخدام نیروی مسلط به زبان عربی در شرکت نسرالخلیج واقع در استان فارس