۷۰درصدبیکاران لرستان تحصیلات عالیه دارند/۷۰طرح آماده سرمایه گذاری