نگاه به گردشگران خارجی تغییر کند/ تسهیل صدور ویزا برای گردشگران