استخدام تکنسین ابزار دقیق در یک شرکت تولیدی معتبر واقع در استان خراسان رضوی