زمینه هموار کردن سیاست های برنامه ششم توسعه فراهم شود