فانی:پنج‌هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد