نگران‌‌جریانی‌ام که‌در تلاش برای‌‌ایجاد بدبینی‌به‌نتایج‌مذاکرات‌هستند