لزوم اجرای قانون در مدیریت پسماندهای ویژه در دورود