نگران‌‌جریانی‌ام که‌در تلاش برای‌‌ایجاد بدبینی به‌نتایج‌مذاکرات هستند