نگران جریانی‌هستم که در تلاشند مردم را نسبت به نتایج‌مذاکرات بدبین کنند