رأفت اسلامی شامل برائت جویندگان از فتنه می شود/ ادبیات نظام اسلامی شدت در برابر دشمن است