بانکها بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی مانع تراشی می کنند