پلیس آمریکا یک مظنون را در محوطه کاخ سفید بازداشت کرد