انتقاد مسلمانان کالیفرنیا از اظهارات ضداسلامی یکی از مقامات این منطقه