راه اندازی پرواز نجف نقطه عطفی برای حضور سرمایه گذاران عرب در لرستان است