صفارهرندی: حمله برخی به سفارت آمریکا از روی هوس بود!