نصب المان‌های مذهبی و اجرای نقاشی دیواری در سطح منطقه 10