پنجاه درصد قهرمانی به خودمان بستگی دارد/ شخصاً ناامید نیستم