لرستان در صنعت توریسم و کشاورزی می تواند مشکل گشای بسیاری از مسائل باشد